Physics

H. Strokap
Natuurkundige Java Applets
Physics


Dutch Alle applets zijn voorzien van een Nederlandse tekst.

Mechanica

Evenwicht (door gewichten aan twee katrollen te veranderen wordt een nieuw evenwicht gevonden).
Katrollen (zelf 2,4 of 6 katrollen kiezen, en de verschillende krachten meten).
Krachtsresultante (bepaal zelf het aantal vectoren, en laat de resultante bepalen).
Resultante samenstellen 2D (een resultante laten samenstellen uit twee vectoren in een plat vlak).
Resultante samenstellen 3D (een resultante laten samenstellen in een 3-demensionaal vlak).
Hefboom principe (verplaats en verander het aantal gewichten; en zoek een nieuw evenwicht).
 

Metrologie

De schuifmaat (het leren meten met, en het leren aflezen van een schuifmaat).
Grootheden (wat is een grootheid, en wanneer wordt iets een grootheid genoemd?).
Eenheden (wat is het internationaal stelsel van eenheden?).
Machten van 'TIEN' (zoom in vanuit het melkwegstelsel (106 lichtjaren) tot 10-15meter.
Verkeerdoorstroming met stoplichten (zorg voor een optimale verkeerdoorstroming d.m.v. stoplichten!).
Het meten van je reactietijd (wat is je reactietijd; dat is hier te meten, maar het is een verslavende bezigheid!).
 

Kinetische mechanica

Hellend vlak (bij een helling een blok met constante snelheid bewegen; en bekijk de kracht).
Tweede wet van Newton (wat is een zwaartekracht-versnelling? De applet laat het zien!).
Elastische- en inelastische botsing (waar is de energie na een botsing van twee karretjes?).
"Newton's wieg" (je weet wel: "die vijf stalen balletjes aan vijf draadjes").
Stuitende bal (een stuitende bal van een in hoogte verstelbaar niveau).
Schuine worp (simuleer een horizontale, verticale of schuine worp).
Schieten met een 'kanon' (schiet met een kanon, en raak het doel!).
Schieten met kogels (schieten met kogels onder verschillende snelheden en bepaal de kogelbaan).
Carousel (centripetale kracht) (de middelpunt-vliegende kracht in een draaimolen!).
Een 2-takt verbrandingsmotor (laat een tweetakt verbrandingsmotor sneller en langzamer lopen!).
Een 4-takt verbrandingsmotor (laat een viertakt verbrandingsmotor sneller en langzamer lopen!).
Een diesel motor (laat een dieselmotor sneller en langzamer lopen!).
Bepaal de remweg met een auto (de reaktieafstand, remafstand en stopafstand van een auto).
Twee rollende ballen van een heuvel (bepaal welke bal het eerst de (rol)afstand heeft afgelegd).
De kracht bij een verschillend wrijvingscoëfficiët (verschillende massa´s en wijvingscoëfficiënten bepalen de kracht!).
 

Trillingen en golven

Veer (verander de uitwijking van de veer, en je ziet zijn versnelling, snelheid en kracht).
Slinger (meet van de slinger zijn uitwijking, versnelling en kracht).
Gekoppelde slinger (oscillatie krijg je met twee slingers verbonden door een veer).
Pendulum I (een horizontale slingerbeweging instellen en op een oscilloscope zichtbaar maken).
Pendulum II (een vertikale slingerbeweging instellen en op een oscilloscope zichtbaar maken).
Pendulum III (een roterende slingerbeweging instellen en op een oscilloscope zichtbaar maken).
Pendulum IV (een sinus-vormige slingerbeweging instellen en op een oscilloscope zichtbaar maken).
Resonantie (wat is "resonantie" en een "harmonische" beweging. Je kunt hier ook rekenen!).
Harmonische beweging (een voorstelling van een eenvoudige, instelbare, harmonische beweging).
Reflectie en refractie van golven (breking van golven volgens het principe van Huygens).
Interferentie van twee golven (de invloed op elkaar van twee coherente golfbronnen).
Twee pulzen en hun sommatie (de sommatie van twee afzonderlijk in te stellen pulzen).
Golfsommatie van twee frequenties (twee afzonderlijk in te stellen frequenties en hun sommatie).
 

Akoestica

Geluid door lucht (hoe gaan de geluiden van een stem door de lucht naar het oor?).
Staande longitudinale golven (geluidsgolven door lucht (gassen) in verschillende frequenties).
Transversale golven (het 'voortbewegen' van geluidsgolven door vloeistoffen en vaste stoffen).
Doppler Effect I (een eenvoudige tekstuele en visuele uitleg over het Doppler effect).
Doppler Effect II (zichtbaar effect door zelf de frequentie en snelheid (tot Mach 2) in te stellen).
Een vliegtuig door de geluidsbarričre (een vliegtuig gaat door de geluidsbarričre en stel zelf de snelheidsverhouding in).
Geluid van muziekinstrumenten (speel met de frequenties en laat via een melodie de gekozen combinatie horen en zien!!).
Frequentie synthese (met een uitgebreide toongenerator alle geluiden horen en zien!!).
 

Hydrostatica

Vloeistofdruk (laat het bakje in een vloeistof zakken, en lees de druk af).
Opwaartse kracht in vloeistoffen (laat een blokje aan een unster in een vloeistof zakken).
De wet van Archimedes (laat een blokje in een vloeistof zakken en de opwaartse kracht wordt duidelijk).
 

Electrodynamica

Lorentzkracht (de kracht op een stroomvoerende geleider in een magneetveld).
Gelijkstroommotor (een draaiende gelijkstroommotor; snel - langzaam en draairichting).
Generator (hoe wekt een "dynamo" een gelijkstroom of wisselstroom op?).
Draaistroom generator (hoe een draaistroom-generator zijn wisselspanning opwekt).
Magneetveld rond stroomdraad (een elektrische stroom veroorzaakt een magnetisch veld).
Magnetische interferentie (hoe het magnetisme van twee stroomdraden elkaar beďvloeden).
Het instellen van een oscilloscoop (hier kun je de frequentie, amplitude op een scoop instellen).
Electromagnetische golven (een animatie van een elektromagnetische golf).
 

Electronica

Wet van Ohm (in een schakeling de spanning, stroomsterkte en weerstand veranderen!!).
Wet van Ohm 2 (bereken zelf de stroomsterkte wanneer de weerstand en de spanning veranderd).
Weerstanden in serie (weerstanden berekenen die in serie zijn geschakeld).
Weerstanden parallel (weerstanden berekenen die parallel zijn geschakeld).
Het werken met een multimeter (stel zelf de weerstand en spanning in, en bereken (meet) de stroom).
Eenvoudige wisselstroomschakeling (plaats een weerstand, condensator of spoel?).
LC-kring (een elektromagnetische oscillatie met een condensator en een spoel).
RC-kring (het laden en ontladen van een condensator bij verschillende spanningen en weerstanden).
 

Optica

Schaduw door lichtbron en voorwerp (een lichtbron en het schaduwbeeld op een scherm van een ondoorzichtig voorwerp).
Kleurschifting van wit licht (wit (zon-)licht in een regendruppel, en we zien een regenboog!)
Kleuren samenstellen (met de 3 basiskleuren kun je alle gewenste (meng-)kleuren maken).
Breking van licht (gespiegelde lichtstraal en de brekingsindex bij twee verschillende stoffen).
De wereld van een vis (hoe een vis vanuit het water de wereld buiten het water ziet).
Breking van licht naar water en naar lucht (met een zaklamp de lichtbreking naar lucht en naar water zichtbaar maken).
Terugkaatsing en breking van golven (hoe de elektromagnetische vlakke golven terugkaatsen en breken).
Spiegel en spiegelbeeld (hoe lichtlijnen reflecteren op een spiegel; 'hoek van inval is hoek van terugkaatsing').
Breking van licht in een prisma (hoe het invallend licht in een prisma wordt gebroken).
Convergerende lens (hoe lichtlijnen na een bolle lens samenkomen).
Divergerende lens (hoe lichtlijnen na een holle lens uiteenwijken).
Holle- bolle lens en spiegel (verplaats het voorwerp; de constructielijnen en het beeld veranderen).
Een holle- en bolle lens (twee lenzen; hol en bol, samen op deze pagina om het verschil te zien).
Een holle- en bolle lens als brilleglazen (het effect van het kijken door een holle- en door een bolle lens).
Een in te stellen bolle lens (de radius van een bolle lens zelf instellen en de brekingsindex van het glas aanpassen).
Telescoop (lenzen) (een 'astronomische telescoop' met objectief en oculair).
Lichtbuiging I (lichtbuiging van het zichtbare licht door 1 lichtspleet).
Lichtbuiging II (lichtbuiging van het zichtbare licht door 2 lichtspleten).
De laser (op een eenvoudige manier wordt de werking van een 'laser' duidelijk gemaakt).
 

Thermodynamica

Brownse beweging (gasmoleculen botsen onophoudelijk tegen een stuifmeelkorrel).
Wet van Boyle (de interactie tussen de druk en het volume van een gas).
Cyclus van Carnot (de thermodynamisch omkeerbare kringloop volgens Carnot).
Speciale processen in een ideaal gas (de toepassing van de wet van Boyle - Gay Lussac).
Een vorm van Joulometrie (kinetische energie wordt omgezet in warmte).
 

Atoomfysica

Foto-electrisch effect (een elektrisch geladen zinkplaat verliest zijn lading door UV-licht).
Bohr's theorie van het waterstofatoom (de schillen waarin de elektronen om de kern draaien).
 

Kernfysica

Radioactief verval (kies een stof, en kijk naar het radioactief verval!).
Vervalwet (wat is een 'halfwaardetijd', en hoe lang is een stof radioactief?).
 

Astrofysica

Eerste wet van Kepler (hoe is de vorm van een planetenbaan?).
Tweede wet van Kepler (op welk punt is een planeet op een bepaald moment?).
Vergelijking van beweging (planetaire bewegingen in te stellen met zwaartekracht).
 

Relativiteitstheorie

Tijdrek (wat is het tijdsverschil in een ruimtevaartuig t.o.v. de Aarde of Pluto).
 

De hieronder genoemde onderwerpen (in de gele balken) zijn geen applets.

 

Practicum

Practicum spullen (hier kun je een aantal practicum voorwerpen leren en herkennen).
 

Scheikunde

Periodiek systeem der Elementen (de tot nu toe bekende elementen op een rij).
 

Algemeen/Diversen

Rekenmachine DOWNLOADEN (hier kun je een uitgebreide rekenmachine downloaden).